Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro média v sítích Český Domov (dále jen „obchodní podmínky“)

Úvodní ustanovení

Označení Český Domov je chráněnou marketingovou a obchodní značkou, pod kterou její vlastník, společnost Strategic Consulting s.r.o., IČ 2579292, vedená u Městského soudu v Praze, odddíl C, vložka 70744 se sídlem Praha 10 – Vinohrady, Pod Rapidem 10, PSČ 100 00 (dále jen vydavatel, provozuje inzertní sítě tištěných periodik, webových stránek a neadresnou distribuci tiskovin. Vydavatel vydává či zastupuje tištěná periodika (dále jen periodika) a provozuje či zastupuje webové stránky (dále jen weby) u kterých je oprávněn disponovat jejich inzertním prostorem na základě jejich vlastnictví nebo smluvních ujednání s jejich vlastníky. Dále realizuje zakázkovou výrobu a neadresnou distribuci reklamních tiskovin (dále jen letáky). Aktuální seznam vydávaných a zastupovaných médií je uveřejněn na www.ceskydomov.cz/ inzerce

A. Tištěná periodika

1. Rozsah platnosti

1.1 Obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi objednateli inzerce a prospektových příloh (dále jen „objednatel“) a vydavatelem při uveřejňování inzerce a prospektových příloh v periodikách, která vydavatel vydává.

1.2 Inzercí se přitom rozumí komerční sdělení, kterou vydavatel uveřejní v periodikách za finanční úplatu či jinou protihodnotu. Prospektovou přílohou se rozumí komerční sdělení v podobě publikace či jiného předmětu, který vydavatel distribuuje společně s periodiky za finanční úplatu či jinou protihodnotu. Inzerce a prospektové přílohy (dále společně jen „inzerce“).

1.3 Součástí obchodních podmínek jsou aktuální ceníky periodik a technická specifikace pro uveřejňování inzerce (dále jen “technické specifikace”) dostupné na internetových stránkách vydavatele www.ceskydomov.cz/inzerce

2. Objednávka a její potvrzení

2.1. Vydavatel přijímá inzerci na základě potvrzení vlastní objednávky vystavené zástupcem vydavatele, či prostřednictvím písemné ad hoc objednávky inzerenta. Za objednávku se též považuje rámcová smlouva nebo písemná ad hoc smlouva uzavřená mezi vydavatelem a objednatelem, pokud obsahuje veškeré náležitosti, na základě kterých může vydavatel zajistit realizaci inzerce. Za písemnou objednávku se považuje též objednávka učiněná faxem či e-mailem.

2.2. Objednávka musí obsahovat veškeré potřebné náležitosti týkající se objednatele, a to u právnických osob obchodní firmu, sídlo, případně též fakturační adresu, je-li odlišná od sídla, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno, funkci a podpis oprávněného zástupce objednatele a kontaktní osobu včetně telefonického spojení a e-mailové adresy, u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně korespondenční adresu, jeli odlišná od bydliště, bankovní spojení a podpis, v případě fyzické osoby podnikající na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění také místo podnikání a IČ a DIČ, bylo-li přiděleno.

Objednávka musí dále obsahovat veškeré potřebné náležitosti týkající se inzerce, tj. specifikace periodika, či inzertní kombinace, v rámci kterého je inzerce objednávána, druh inzerce (plošný inzerát, řádkový inzerát, prospektová příloha, leták), název inzerce (např. popisem inzerovaného předmětu) a další údaje nezbytné k provedení objednávky, zejména pak datum uveřejnění, počet uveřejnění, požadované územní pokrytí, konkrétní umístění v periodiku, termín uveřejnění, způsob předání podkladů a cenu inzerce.

Je-li objednatelem osoba zprostředkující uveřejnění inzerce pro třetí osobu, pak objednávka musí též obsahovat údaje o této třetí osobě (dle specifikace viz výše) a dále údaj o tom, zda je povinen k úhradě ceny inzerce objednatel, či třetí osoba.

2.3. Objednávka musí být vyhotovena ve dvou stejnopisech.Objednatel a vydavatel obdrží po jednom vyhotovení.

2.4 Potvrzením objednávky je mezi vydavatelem a objednatelem uzavřena smlouva o inzerci. Potvrzením objednávky se přitom rozumí její potvrzení oprávněným zástupcem v písemnou formou přímo na objednávku nebo potvrzení objednávky. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky vydavatelem a inzerce je přesto uveřejněna, je za den uzavření smlouvy je považován den uveřejnění inzerce. Je-li vyhotovena jiná objednávka než ta vytvořená přímo ze softwaru vydavatele “Contract for Media”, je objednávka považována za potvrzenou objednavatelem až v okamžiku odeslání objednávky Objednateli přímo z tohoto softwaru.

3. Podklady k uveřejnění inzerce

3.1 Objednatel je povinen dodat vydavateli všechny podklady potřebné pro uveřejnění inzerce v souladu s technickými specifikacemi a to v termínu určeném vydavatelem. Pokud termín dodání podkladů nebude určen, pak se je objednatel zavazuje dodat nejpozději do 12.00 hodin v den řádné uzávěrky periodika, uveřejněné v aktuálním ceníku dostupném na www.ceskydomov.cz/inzerce . V případě, že dodané podklady budou neúplné či nesprávné, je objednatel povinen dodat na výzvu vydavateli bez zbytečného odkladu od této výzvy, nejpozději však ve vydavatelem určeném termínu, úplné a správné podklady. V případě, že objednatel trvá na použití neúplných či nesprávných podkladů, vydavatel neodpovídá za případné vady uveřejněné inzerce způsobené neúplnými či nesprávnými podklady, případně je oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž mu vzniká právo na stornovací poplatky v souladu s aktuálním ceníkem.

3. 2 Makety prospektových příloh v konečné podobě a layoutu musí být řádně a včas doručeny vydavateli k odsouhlasení možnosti realizace vkladu a společné distribuce a to ve fyzické podobě a v počtu, který je stanoven technickými podmínkami či písemným požadavkem vydavatele. V případě porušení této povinnosti je vydavatel oprávněn odmítnout jejich vklad.

3. 3 Jestliže je objednatel v prodlení s dodáním úplných a správných podkladů, nebo podklady nedodá vůbec, je vydavatel oprávněn požadovat na objednateli náhradu škody tím způsobenou nebo je oprávněn od smlouvy o inzerci odstoupit s využitím storno poplatků.

3.4 V případě, že objednatel požaduje úpravu podkladů pro inzerci po vydavateli, forma dodaných podkladů tuto úpravu dovoluje a současně je takováto úprava v technických možnostech vydavatele, je vydavatel za provedené úpravy oprávněn účtovat částku ve výši 3 % z ceny inzerce, min. však 500 Kč bez DPH, za každou takovou úpravu.

3.5 Podklady dodané objednatelem se nevrací a vydavatel není povinen je uchovávat.

3.6 Objednatel odpovídá za obsahovou správnost inzerce a za to, že její obsah je v souladu s právními předpisy a nezasahuje do práv třetích osob. V případě, že třetí osoby budou uplatňovat nároky ze zveřejnění inzerce, je objednatel povinen tyto nároky uspokojit.

4. Rámcová smlouva

4.1 Hodlá-li objednatel uveřejňovat během určitého období inzerci daného rozsahu či finančního objemu, může s vydavatelem uzavřít tzv. rámcovou smlouvu o uveřejňování inzerce v předem dohodnutém rozsahu, která opravňuje objednatele ke slevám. Rámcová smlouva může být uzavřena maximálně na období 12 měsíců a k její platnosti je zapotřebí písemné formy.

4.2 Rámcová smlouva musí obsahovat pevně stanovené časové období, během kterého bude uveřejňována inzerce daného rozsahu či finančního objemu, z toho vyplývající slevy, periodikum (periodika), v kterém má být inzerce uveřejněna, případně další ujednání.

4.3 Dle dohody stran může rámcová smlouva zahrnovat i inzerci, která byla realizována v období 12 měsíců před koncem účinnosti rámcové smlouvy za předpokladu, že tato inzerce byla řádně a včas uhrazena. Podmínkou je, aby cena této předchozí inzerce činila méně než 50 % z celkového objemu inzerce stanoveného rámcovou smlouvou. Vznikne-li v důsledku zahrnutí
již realizované inzerce do rámcové smlouvy v souladu s tímto odstavcem objednateli nárok na slevu z ceny této inzerce, bude tato sleva vyplacena až po ukončení účinnosti rámcové smlouvy, dříve jedině za předpokladu, že již došlo k vyčerpání objemu inzerce předpokládaného rámcovou smlouvou.

4.4 Rovněž uveřejnění inzerce na základě rámcové smlouvy probíhá na základě jednotlivých objednávek.

4.5 Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v případě, že inzerce v dohodnutém rozsahu bude v rámci stanoveného časového období řádně a včas zaplacena v souladu s aktuálním ceníkem (popř. v jiné dohodnuté výši). Jinak nárok na sjednanou slevu zaniká.

4.6 Objem sjednaný v rámcové smlouvě lze na základě oboustranné dohody navyšovat, a to i opakovaně. Pokud tímto vznikne objednateli nárok na vyšší slevu, než byla v rámcové smlouvě sjednána, bude příslušné finanční vyrovnání provedeno dobropisem vystaveným vydavatelem bez zbytečného odkladu po uplynutí doby trvání rámcové smlouvy.

4.7 Nebudou-li během stanoveného časového období uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu z důvodů, za které nenese vydavatel odpovědnost, zavazuje se objednatel uhradit vydavateli rozdíl mezi cenou za dohodnutý a za skutečně uveřejněný rozsah inzerce. Tento rozdíl bude snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah finančního objemu inzerce.

5. Zveřejnění inzerce

5.1 Pokudobjednatelvobjednávcenedostatečnýmzpůsobemspecifikujejedenčivíce parametrů nezbytných pro uveřejnění inzerce, zejména pak typ, velikost, konkrétní umístění a termín inzerce, má se zato, že přenáší tuto volbu na vydavatele s tím, že uhradí cenu inzerce odpovídající skutečně realizované inzerci. Vydavatel pak uveřejní inzerci dle vlastního uvážení, a to s ohledem na aktuální možnosti daného periodika.

5.2 Objedná-li objednatel inzerci ve formátu, který neodpovídá rozměrům sazebního obrazce, nebo rozdělení strany na sloupce, nebo který není z jiných důvodů možné v daném periodiku uveřejnit, vydavatel upraví inzerci do nejbližšího podobného formátu v rámci výběru standardních formátů daného periodika.

5.6 Vydavatel si vyhrazuje právo označení
inzerce typu slovy INZERCE, KOMERČNÍ PREZENTACE, PR PREZENTACE a nebo kódovým označením inzerátu či jiným obdobným způsobem a dále přiděleným číslem inzerce.

5.7 Vydavatel neodpovídá za škodu způsobenou objednateli nesplněním svého závazku, jestliže příčiny nesplnění závazku vydavatelem jsou vyvolány bez jeho zavinění.

5.8 Vydavatel zaručuje běžnou kvalitu tisku podle technologie použité pro jednotlivá periodika a v závislosti na kvalitě podkladů dodaných objednatelem.

6. Ceny inzerce

6.1 Ceny inzerce v jednotlivých periodikách jsou podrobně stanoveny v aktuálním ceníku k dispozici u vydavatele.

6.2 Pro otiskování nekomerční inzerce může vydavatel připravit zvláštní ceník. Posouzení, zda inzerce má komerční charakter či nikoliv, náleží výlučně vydavateli.

6.3 Ceny za vkládanou inzerci nebo vkládání vzorkových výrobků jsou kalkulovány individuálně, podle požadavků objednatele a po konzultaci s výrobcem konkrétního periodika.

6.4 Vydavatel si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu inzerce před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny inzerce.

6.5 Vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele a není-li zajištěna požadovaná platba předem, vyhrazuje si vydavatel právo bez dalšího uveřejnění
inzerci odmítnout, případně od již uzavřené smlouvy odstoupit.

6.6 Vydavatel neposkytuje agenturní provizi.

7. Platební podmínky

7.1 Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce včetně DPH v zákonem stanovené výši (dále jen „cena inzerce“) na základě daňového dokladu – faktury vystavené vydavatelem. Vydavatel vystaví daňový doklad – fakturu nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce bezhotovostním převodem na účet vydavatele nebo v hotovosti, a to do 14 dní od vystavení daňového dokladu – faktury, není-li v konkrétním případě určena splatnost jiná, vždy však nejpozději do 21 dnů od prvního uveřejnění reklamy. Společně s fakturou zašle vydavatel objednateli 1 kus kompletního výtisku, dokladujících realizaci inzerce. Pokud není možné tyto doklady obstarat, obdrží objednatel od vydavatele potvrzení o uveřejnění inzerce a soubor PDF dokladující umístění inzerátu ve daném periodiku.

7.2 Závazek zaplatit cenu inzerce, který je plněn prostřednictvím banky, je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně inzerce na účet vydavatele.

7.3 Pro případ prodlení objednatele s placením ceny inzerce se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.4 Je-li objednatel v prodlení s placením ceny inzerce, je vydavatel oprávněno pozastavit přijímání dalších objednávek objednatele, tj. uzavírání smluv o inzerci s objednatelem nebo uveřejňování další inzerce objednané objednatelem, a to do okamžiku úplného zaplacení ceny inzerce, s jejímž placením je objednatel v prodlení.

7.5 Objednatel je povinen zaplatit cenu inzerce i v případě, že oznámil vydavateli vady uveřejněné inzerce a uplatňuje nároky z vad. V případě, že vydavatel v řádné reklamační lhůtě uzná vady inzerce poskytne objednateli dle svého uvážení náhradní uveřejnění, nebo vrátí objednateli peněžní částku odpovídající výši slevy z ceny inzerce.

7.6 V případech, kdy objednatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro třetí osoby, nelze objemy inzerce pro tyto osoby sčítat za účelem stanovení výše poskytované slevy.

7.7 Slevy z cen inzerce poskytuje vydavatel v souladu s aktuálními ceníky periodik a těmito obchodními podmínkami. Vydavatel má právo stanovit smluvní slevu odlišně od slev stanovených aktuálně platným ceníkem.

7.8 V případě, že objednatel má podle objednávky nebo smlouvy nárok na slevu z ceny inzerce, ale dostane se do prodlení s placením ceny inzerce, nárok objednatele na tuto slevu ke dni prodlení bez dalšího zaniká a objednatel je povinen uhradit cenu inzerce v plné výši. Cena za inzerci mu bude dofakturována a to až do výše ceny za inzerci před poskytnutím slevy.

7.9 Vydavatel oznámí objednatelům,se kterými má uzavřenu rámcovou smlouvu podle bodu 4. obchodních podmínek, případné změny aktuálních ceníků a obchodních podmínek vždy ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem účinnosti těchto změn. Pokud vydavatel tuto lhůtu nedodrží, vycházejí obě smluvní strany z původního stavu a to po dobu jednoho měsíce od data, kdy byly tyto změny publikovány.

8. Odstoupení od smlouvy o inzerci, stornovací poplatky

8.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o inzerci nebo stornovat již potvrzenou objednávku (dále jen „odstoupení od smlouvy“).

8.2 Odstoupení od smlouvy o inzerci musí být učiněno ve formě písemného oznámení o odstoupení, které musí být doručeno vydavateli způsobem stanoveným pro učinění objednávky. Odstoupení od smlouvy není platné bez písemného potvrzení jeho převzetí vydavatelem.

8.3 V případě odstoupení objednatele od smlouvy o inzerci po přijetí objednávky vydavatelem je vydavatel oprávněn uplatňovat stornovací poplatky.V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy o inzerci v období 4 týdnů před zveřejněním inzerátu v tištěných periodikách, je povinen uhradit cenu inzerátu v plné výši. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy o inzerci v rozmezí 4 až 6 týdnů před zveřejněním inzerátu, je povinen uhradit storno poplatky vevýši ve výši 50% z ceny inzerátu.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy je vydavatel oprávněn požadovat vrácení množstevních slev z cen opakující se inzerce nebo množstevních slev za objednaný objem inzerce, na které by objednateli tímto odstoupením od smlouvy zaniklo právo. Vydavatel je současně oprávněn požadovat po objednateli úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

8.5 Vydavatel je oprávněn uplatnit storno poplatek ve výši 100% také v případě pozdního dodání či nedodání podkladů pro uveřejnění inzerce.

9. Právo odmítnutí inzerce

9.1 Vydavatel je oprávněn odmítnout objednávku, případně odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud je inzerce svým obsahem nebo formou v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob nebo pokud by poškozovala dobré jméno vydavatele nebo narušovala obchodní záměr či jiné zájmy vydavatele . Vydavatel není povinen odmítnutí takovéto zakázky objednateli odůvodňovat, pouze je objednateli bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví, písemně oznámí.

9.2 Vydavatel neodpovídá za případné škody způsobené objednateli odmítnutím objednávky nebo odstoupením od smlouvy o inzerci z důvodů uvedených v odstavci 9.1

10. Reklamace, odpovědnost za vady

10.1 Vydavatel odpovídá objednateli pouze za prokázané vady inzerce a pouze v případech, kdy smlouva byla porušena podstatným způsobem. Nedohodnou-li se strany jinak, je objednatel oprávněn požadovat pouze opětovné uveřejnění opravené inzerce. Neuplatní-li objednatel písemně toto právo u vydavatele nejpozději do 14 dnů od uveřejnění inzerce, toto právo zaniká.

10.2 Při opakovaném uveřejňování inzerce stejného obsahu je objednatel povinen zkontrolovat ihned po prvním uveřejnění její správnost a úplnost. Vydavatel nenese odpovědnost, objeví-li se při opakovaném uveřejnění tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně
po prvním uveřejnění (nejpozději však do tří dnů) oznámen vydavateli.

10.3 Objednatel bere na vědomí, že vydavatel neodpovídá za odchylku ve velikosti vytištěné inzerce v rozmezí do 5% požadované velikosti vzniklou v důsledku technologického postupu použitého při výrobě periodika. Vydavatel rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 5% otištění konkrétní inzerce či chybějící vklad u méně než 5% z objednaného počtu vkladů v dotčeném vydání. Vydavatel dále neodpovídá za chybu při realizaci distribuce a to jak v případě doručování periodik, tak letáků a to až do 10% z celkového množství. Nedostatky v plnění ve shora uvedeném rozsahu nejsou považovány za vadné plnění a nemohou být předmětem reklamace. V případě, že objednatel prokáže, že nedostatky v plnění byly větší, než ve shora uvedeném rozsahu, poskytne mu vydavatel slevu ze zaplacené ceny, tak, aby cena za zakázku odpovídala skutečně realizovanému rozsahu.

10.4 Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.

10.5Zezávažnýchprovozníchdůvodůsivydavatelvyhrazujeprávonedodržetobjednanéa potvrzené umístění či termín uveřejnění inzerce. V takovém případě nebude vydavatel účtovat příplatek za konkrétní pozici inzerátu, pokud tento byl objednateli započten a v případě, že inzerce nebyla uveřejněna, ji uveřejní v nejbližším možném termínu. Objednateli nepřísluší nárok na reklamaci. Pokud inzerce nebyla uveřejněna, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez toho, aby vydavatel uplatnil storno poplatky.

11. Mlčenlivost

11.1 Vydavatel a objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s objednávkou inzerce, v souvislosti s plněním závazků vzniklých z jejich vzájemného smluvního vztahu, jakož i o jiných skutečnostech týkajících se některé ze stran, o nichž se strany dozví na základě postavení obchodních partnerů. Vydavatel a objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o výše uvedených skutečnostech i po skončení smluvního vztahu, jakož i pro případ, že objednávka, smlouva nebo jakákoli její část je nebo v budoucnu bude shledána neplatnou nebo neúčinnou.

11.2 Vydavatel a objednatel odpovídají za zajištění mlčenlivosti ve smyslu předchozího odstavce i u všech osob, které s výše uvedenými skutečnostmi jejich prostřednictvím přijdou jakýmkoli způsobem do styku, zejména pak osob, které budou s výše uvedenými skutečnostmi seznámeny v rámci plnění smluvních závazků některé ze stran, tj. především zaměstnanců a osob, jichž některá ze stran použije k plnění svých závazků ze smluvního vztahu.

12. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

12.1 Objednatel poskytuje vydavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu obchodní firma/jméno a příjmení, adresa/bydliště, telefonní číslo, e-mail poskytnutých vydavatelství v rámci smluvního vztahu k marketingovým účelům, tj. např. nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

12.2 Objednatel potvrzuje, že byl vydavatelem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Objednatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

12.3 Vydavatel informuje tímto objednatele o jeho právech vyplývajících ze zákona č.101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 v případě, že zjistí, že vydavatel porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.

12.4 Objednatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení
a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla vydavatele.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Odchylná ujednání v objednávce nebo ve smlouvě mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.

13.2 Právní vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami, objednávkou nebo smlouvou, se řídí českým právem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

13.3 Pro případné soudní spory v obchodních věcech mezi vydavatelem a objednatelem se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla vydavatele.

13.4 Vydavatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli změnit. Úplné a aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněno na internetových stránkách vydavatele www.inzerce.ceskydomov.cz V případě, že objednatel neprojeví do 30 dnů od zveřejnění úplného a aktuálního znění obchodních podmínek výslovný písemný nesouhlas se změnami ustanovení obchodních podmínek, stává se nové znění obchodních podmínek závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne zveřejnění.

B. Elektronická média 

1. Rozsah platnosti

1.1 Obchodní podmínky upravují dále smluvní vztahy mezi objednateli inzerce (dále jen „internetová inzerce“) na webech provozovaných aktuálně vydavatelem.

1.2 Pro internetovou inzerci se primárně užijí ustanovení části B. Elektronická média obchodních podmínek. Není-li příslušná oblast upravena v části B Všeobecných obchodních podmínek, použijí se i pro internetovou inzerci ustanovení části A Všeobecných obchodních podmínek.

1.3 Internetovou inzercí se rozumí poskytování reklamních ploch k prezentaci reklamních sdělení třetích subjektů a jiných reklamních prvků zejména formou reklamních bannerů, odkazů a PR prezentace na webech za finanční úplatu či jinou protihodnotu.

2. Monitoring inzerce

2.1 Informace o návštěvnosti serveru, na němž je internetová inzerce uveřejněna, jsou auditovány nezávislým auditem NetMonitor.

3. Podklady k uveřejnění inzerce

3.1 Objednatel je povinen zaslat objednávku internetové inzerce nejpozději 5 pracovních dní a podklady pro uveřejnění internetové inzerce minimálně 2 pracovní dny před požadovaným prvním dnem uveřejnění internetové inzerce.

3.2 Podklady musí být zaslány v elektronické formě (Gif, Flash, HTML nebo JPG o velikosti max. 40 kB) tak, aby je vydavatelství mohlo použít bez jakýchkoli dalších kvalitativních, formálních či obsahových úprav.

3.3 Vydavatel může objednatele upozornit na chybné zpracování podkladů. Objednatel je v takovém případě povinen dodat včas náhradu za tyto chybné podklady. Vydavatel neodpovídá za chybné podklady ani za pozdní uveřejnění internetové inzerce v důsledku porušení povinností objednatele dle předchozích odstavců.

4. Platební podmínky

4.1 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den uveřejnění internetové inzerce. Je-li internetová inzerce uveřejněna po dobu několika kalendářních měsíců, fakturace proběhne dílčím způsobem tak, že za každý kalendářní měsíc bude fakturována skutečně realizovaná část internetové inzerce, a dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro tuto
část bude poslední den v průběžném měsíci uveřejnění internetové inzerce a poslední den uveřejnění internetové inzerce v posledním měsíci uveřejnění internetové inzerce.

5. Reklamace

5.1 V případě, že vydavatel nedodrží počet impresí garantovaný objednávkou, má objednatel právo požadovat slevu nebo náhradní plnění. Tento nárok musí objednatel uplatnit písemně, nejpozději do 3 pracovních dnů od posledního dne uveřejnění internetové inzerce.

5.2 Pro účely stanovení nároku na slevu/náhradní plnění je rozhodující výstup z online inzertního systému vydavatele.

5.3 Uplatní-li objednatel řádně u vydavatele oprávněný nárok na náhradní plnění, vydavatelství poskytne náhradní plnění ve výši 1,1 násobku nedočerpaného počtu impresí.

5.4 Nedohodnou-li se strany jinak, kompenzační plnění bude zrealizováno bezprostředně po obdržení řádného uplatnění nároku.

5.5 Uplatní-li objednatel řádně u vydavatele oprávněný nárok na slevu ceny za internetovou inzerci, bude tato sleva stanovena na základě poměru skutečně realizovaného a objednaného počtu impresí. Částku odpovídající této slevě vydavatel uhradí objednateli formou dobropisu.

Back to top button
Close
Close